Borzavár

A község hivatalos honlapja

Friss események

Nincs aktuális esemény

Eseménynaptár

<<  Május 2018  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Szavazás

Járt már Borzaváron?

Zirc Városi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 18 órás

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01. - 2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás; a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Főiskola,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•        a 15/1998.(IV.30.) NM. rendelet 2. melléklet I. rész Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban vezetői beosztásban dolgozók részére I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott képesítések valamelyike; legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szociális szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•        a pályázó részletes szakmai életrajza; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; a végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolatai; három hónapnál nem régebbi - a Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott tartalmú - hatósági bizonyítvány, amely legkésőbb a pályázat elbírálásáig benyújtható; nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Zsolt osztályvezető nyújt, a 06-88-593-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•        Postai úton, a pályázatnak a Zirc Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0418-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a képviselő-testület által történik - képviselő-testületi bizottsági meghallgatás után - a képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.zirc.hu - 2017. október 9.
www.borzavar.hu - 2017. október 9.
www.lokut.hu - 2017. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás jellege minimum heti 18 órás részmunkaidős vagy teljes munkaidő (heti 40 óra). A megbízás feltételei még: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett; magyar nyelvtudás; büntetlen előélet; a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázatnak még tartalmaznia kell: nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvő képességet érintő gondnokság alatt; szociális szakvizsga hiányában nyilatkozatot arról, hogy a megbízást követő három éven belül a szociális szakvizsga megszerzési kötelezettségének eleget tesz; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázó beleegyező nyilatkozatait arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági "alkalmas" minősítéssel rendelkezik; a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy rész- (megjelölve a heti óraszámot) vagy teljes munkaidőben kívánja-e az intézményvezetői feladatokat ellátni. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: esetmenedzser. A magasabb vezetői pótlék és juttatások a jogszabályokban meghatározottak szerint. A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék.


Zirc és Lókút Óvodatársulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01.- 2023.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás; a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
Főiskola,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség valamelyike, a 98. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (Közntv. 67. § (1) bek. b) pont); legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (Közntv. 67. § (1) bek. c) pont);

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, a költségvetési szerv tevékenységével összefüggő vezetési program és szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, a végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Zsolt osztályvezető nyújt, a 06-88-593-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•        Postai úton, a pályázatnak a Zirc és Lókút Óvodatársulás címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0177-3/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a Társulási Tanács által történik a Tanács ülésén

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.zirc.hu - 2017. augusztus 28.
www.borzavar.hu - 2017. augusztus 28.
www.lokut.hu - 2017. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázati feltételek még: büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása (Kjt. 20. § (2) bekezdés a) pont, Kjt. 20. § (4) bekezdés); cselekvőképesség (Kjt. 20. § (2) bekezdés b) pont); magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz (Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pont); a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; A pályázatnak még tartalmaznia kell: a pályázó beleegyező nyilatkozatait arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; a pályázó nyilatkozata arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági "alkalmas" minősítéssel rendelkezik; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Tanács a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvő-képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és a döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók a Közntv. és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakkal együtt. Közzététel még: Oktatási és Kulturális Közlöny.