Borzavár

A község hivatalos honlapja

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Önkormányzati Hivatali Portál felhasználói útmutató

Felhívjuk figyelmét, hogy

  • - gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • - természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.
 
Ügyfélkapu regisztráció
 
Az elektronikusan indítható ügyek beadásakor Önnek nem szükséges jelen lennie személyesen, azonban itt is van lehetősége ugyanarra az eljárásra, amelyet már megismert az elektronikusan nem indítható ügyek leírásánál.

A kényelmesebb ügyintézés érdekében azonban Ön az ilyen típusú ügyeket személyes jelenlét nélkül, elektronikusan is elindíthatja, és csak az ügyintézés végeztével, az aláírás megtételekor kell személyesen megjelennie, és személyazonosságát igazolni.
 
Ahhoz, hogy elektronikusan tudjon ügyeket intézni a portálon, saját nevében, vagy egy cég nevében, akkor a következő lépéseket kell megtennie:
 
Első lépésként regisztrálnia kell a www.magyarorszag.hu portálon található ügyfélkapu regisztrációs rendszerén. Az itteni regisztrációra két lehetősége van.
Amennyiben rendelkezik digitális aláírással, akkor személyes megjelenés nélkül megteheti regisztrációját az ügyfélkapun. Ezt erre a linkre kattintva teheti meg.
Amennyiben nem rendelkezik digitális aláírással, akkor az Önhöz legközelebbi okmányirodában kell megjelennie, és ott személyesen kell regisztrálnia az ügyfélkapu rendszerébe. (Az itteni ügyintézést azonban megkönnyítheti, ha már ideiglenesen regisztrál az ügyfélkapura, amelyet erre a linkre kattintva tehet meg. Miután itt ideiglenesen regisztrált, lehetősége nyílik arra, hogy online időpontot foglaljon az okmányirodába, a www.magyarorszag.hu portálon.) Az itt rögzített időponton való megjelenéskor szüksége lesz valamilyen személyazonosságát igazoló okmányra (személyi igazolvány, útlevél, stb.), hogy véglegesítse regisztrációját az ügyfélkapun.
 
Dokumentum hitelesítése

Az elektronikus ügyintézés során csak hitelesített dokumentumokat fogadunk el. A dokumentumok hitelesítéséről a – (Dokumentumok hitelesítése) - olvashat. Nem hitelesített dokumentum beküldése esetén ügyét csak ennek pótlása után tudja elindítani.
 
Joghatású irat (kérelem, bevallás, adatbejelentés, határozat... stb.) az elektronikus ügyintézés során csak digitálisan hitelesített formában, garantált kézbesítési szolgáltatáson továbbítható.
A digitális hitelesítés azt jelenti, hogy a feladónak olyan járulékos információt kell az irathoz elválaszthatatlanul kapcsolnia, amelyből a címzett hitelt érdemlően megállapíthatja, hogy valóban azt az adatot látja, amit a feladó feladott. Ennek egyik módja, hogy a feladó a birtokában lévő érvényes digitális aláíró eszközzel az iratot aláírja. Az aláíró eszköz akkor érvényes ha:
 
1.A kibocsátó hitelesítésszolgáltató annak érvényességét az ellenőrzés során visszaigazolja.
2. Az aláíró eszköz megfelel a közigazgatási eljárásban használható aláírásokkal szemben támasztott követelményeknek.
 
Akinek ilyen aláíróeszköze nincs, az ügyfélkapus regisztráció után az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Digitális Hitelesítés) szolgáltatás (https://niszavdh.gov.hu) segítségével hitelesítheti dokumentumait. A dokumentumoknak alapvetően PDF formátumúaknak kell lenniük. Az AVDH ugyan kezel ASIC konténert (hitelesített ZIP), de a konténerben is célszerű PDF állományokat elhelyezni (az Eütv-ben megengedett formátumok egy részének (pl. MS Office) szavatossági ideje nem több 4-6 évnél).
Nem kell külön hitelesíteni a dokumentumot, ha az ÁNYK programmal kitölthető nyomtatványból áll.
 
Ezek a nyomtatványok a „Küldésre kijelölés” során a nyomtatvány kibocsátója által megadott kulccsal titkosításra kerülnek (.kr állományok). A titkosított állományt csak a kibocsátó tudja visszafejteni.
 
Ha a nyomtatvány csatolmányt is tartalmaz, akkor azt a csatolás előtt a fenti aláírási eljárások valamelyikével hitelesíteni kell.
 
A garantált kézbesítési szolgáltatás jelenleg a NISZ Zrt. által üzemeltetett kapurendszert jelenti (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu). Ami fontos szigorítás: az e-mail erre a célra nem használható!
A hivatal csak akkor tud válaszolni a kapurendszeren beküldött iratra, ha ismeri a feladó kapurendszeren belüli címét.
 
A cégkapuk azonosítása a cég adószámának első nyolc számjegyével történik. A hivatali kapuk listája napra készen letölthető a magyarorszag.hu honlapról. Az ügyfélkapuk címét azonban csak az ügyfél 4Tadatai (név, születési név, születés helye, születés ideje, anyja neve) birtokában tudja a hivatal meghatározni. Ezek teljes (a második nevek is) és pontos megadása okvetlenül szükséges az elektronikus kapcsolat fenntartásához. A cégek iratait (pl. bevallásait) elsősorban a cégkapujukról várjuk.
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó Önkormányzatok (Zirc, Borzavár és Lókút) az alábbi Hivatali kapukon keresztül érhetők el:
PMHZIRC (KRID azonosító: 506293306)     ZIRCONK (KRID azonosító: 240683711)
LOKUTONK (KRID azonosító: 340672997) PMBORZAVAR (KRID azonosító:302159365)
 
E-PAPÍR
 
Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.
 
Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.
 
Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu
 
e-Papír felhasználói kézikönyv a következő linken elérhető: ePapír_Felhasználói kézikönyv_v1.pdf
 
A következő táblázat a jelenleg e-Papír szolgáltatáson keresztül elérhető ügytípusokat és azok rövid leírását tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK

TÁJÉKOZTATÓ

az adózók önkormányzati adóhatóság felé történő kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáiról a 2018. évtől hatályos jogszabályok alapján
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.
 
1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett
- gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy
- az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.
 
2. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

  • - természetes személy, 
  • - lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány, 
  • - a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá 
  • - az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.
 
Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

E tájékoztatóban foglaltaktól független a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/D. §-a alapján az állami adóhatóságon keresztüli, elektronikus helyi iparűzési adóbevallás-benyújtás, azaz az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést- és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.
 
Kitöltési útmutatók:

Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Június 2024  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Friss események

Nincs aktuális esemény